Portsmouth VA Navy Hospital

Journey visited the Portsmouth VA Navy Hospital.