Portsmouth VA Navy Hospital

The Valentine’s Tribute Journey visited the Portsmouth VA Navy Hospital.